Тәжірибелік дағдыларды КДО-да ақылы түрде өтеу   

Отработка практических навыков ЦКН на платной основе

Бұл парақшада жаттығу құралдары және мүмкін болатын өтеу әдістері жарияланған